twitter twitterfacebookgoogle plusemail

Rabu, 29 Februari 2012

Daftar Nilai UAS I (Satu) T.A 2011/2012

Mata Kuliah      : Komputer Dasar
Semester          : I (Satu)
Dosen               : Masyhuri Hamsa, ST
NO
NPM
NAMA MAHASISWA
NILAI
Juml
Hrf
1
081410244
Makmur Ikhwan
82,50
A
2
081410261
Siti Mar'atun
81,67
A

Selasa, 28 Februari 2012

Nilai UAS Semester VII


Mata Kuliah  : Pengembangan kurikulum PAI
Dosen              : M. Tisna Nugraha, S.Pd.I, M.SI
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
Abdur Rofik
85.5
A

2
Achmad Munif
68
C

Minggu, 19 Februari 2012

As-Sunnah, Wahyu Kedua Setelah Al-Qur`an

Pengertian As-Sunnah
Yang dimaksud As-Sunnah di sini adalah Sunnah Nabi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya (terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya) yang ditujukan sebagai syari’at bagi umat ini.

Apa Itu Hadîts Qudsiy?

Mukaddimah
Pada kajian ilmu hadits kali ini, sengaja kami ketengahkan masalah Hadîts Qudsiy yang tentunya sudah sering didengar atau dibaca tentangnya namun barangkali ada sebagian kita yang belum mengetahuinya secara jelas.

Apa Itu Hadits Hasan ?

Mukaddimah

Yang dimaksud dalam kajian ini adalah bagian ke-dua dari klasifikasi berita yang diterima, yaitu Hasan Li Dzâtihi (Hasan secara independen).
Barangkali sebagian kita sudah pernah membaca atau mendengar tentang istilah ini, namun belum mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengannya,

Sabtu, 18 Februari 2012

Berhujjah Dengan Hadits Dla'if

Salah satu fenomena yang marak dilakukan adalah pengamalan hadits Dla’if secara serampangan tanpa pilah dan pilih terlebih dahulu, padahal implikasinya amat berbahaya sekali.

Oleh karena itu, perlu kiranya diketahui kapan berhujjah dan mengamalkan hadits Dla’if itu dibenarkan dan apa pula persyaratannya?

Beriman dan Istiqomah (Hadits ke-21 Arbain An-Nawawi)

(Makalah Dauroh Untaian Nasihat, Masjid Kampus UGM, Juli 2005)
Penulis: Ustadz Abdullah Taslim
Dari Abu ‘Amr atau Abu ‘Amrah Sufyan bin Abdillah rodhiallohu ‘anhu, aku berkata: wahai Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam ajarkanlah kepadaku dalam (agama) islam ini ucapan (yang mencakup semua perkara islam sehingga) aku tidak (perlu lagi) bertanya tentang hal itu kepada orang lain selain engkau, (maka) Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “ucapkanlah: “aku beriman kepada Allah”, kemudian beristiqomahlah dalam ucapan itu” (HR. Muslim, no. hadits: 38)

Fiqih Islam

PENGERTIAN FIQIH
Fiqih menurut bahasa berarti paham, seperti dalam firman Allah :
“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS.An Nisa :78)
dan sabda Rasulullah :
“Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya” (Muslim no.1437, Ahmad no.17598, Daarimi no.1511)

Fiqih Nasehat

Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari, bahwa Nabi telah bersabda, “Agama (Islam) itu adalah nasehat.” (beliau mengulanginya tiga kali), Kami bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin umumnya.”

Hadits Hudzaifah Rodhiallohu Ta’ala ‘Anhu

[Tulisan ini disadur dan diringkas dari kutaib yang berjudul “Qaulul Mubin fi Jama’atil Muslimin” karangan Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali, Penerbit Maktab Islamy Riyadh tanpa tahun, dan dimuat di majalah As-Sunnah edisi 07/1/1414-1993 hal. 8-13, diambil dari situs www.assunnah.or.id]

Hadits Shahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur’an

Seseorang bertanya kepada Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani:
"Ada sebagian orang yang berkata bahwa apabila terdapat sebuah hadits yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an maka hadits tersebut harus kita tolak walaupun derajatnya shahih. Mereka mencontohkan sebuah hadits :"Sesungguhnya mayit akan disiksa disebabkan tangisan dari keluarganya." Mereka berkata bahwa hadits tersebut ditolak oleh Aisyah Radliyallahu 'anha dengan sebuah ayat dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 18: "Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain." Bagaimana kita membantah pendapat mereka ini ?

Interakasi Seorang Hamba Terhadap Rabb, Dirinya Dan Orang Lain

Mukaddimah

Hadits yang kita kaji kali ini merupakan hadits yang agung dan patut untuk direnungi sekaligus diamalkan sebab berisi tiga hal penting; bagaimana interaksi seorang hamba dengan Rabbnya, interaksinya dengan dirinya sendiri dan interaksinya dengan orang lain.
Karena kehidupan kita tidak lepas dari tiga hal itu, maka selayaknya memahami kandungan dari hadits ini sehingga dapat menjadi bekal di dalam meniti kehidupan.

Keutamaan Orang yang Mengetahui dan Mengajar

Dari Abi Musa Radhiallahu Anhu, katanya Nabi Shalallahu Alaihi wa sallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan, yang oleh karena itu Allah mengutus aku untuk menyampaikanya, seperti hujan lebat jatuh ke bumi; bumi itu ada yang subur, menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula yang keras tidak menyerap air sehingga tergenang, maka Allah memberi manfaat dengan hal itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum (binatang ternak dan sebagainya), dan untuk bercocok tanam. Ada pula hujan yang jatuh kebagian lain, yaitu di atas tanah yang tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama, yang mau memanfaatkan sesuatu yang oleh karena

Kewajiban Mengikuti Sunnah

Penulis: Syaikh Shalih bin ‘Abdul Aziz Alu Syaikh hafizhohulloh
Diterjemahkan dari Penjelasan Hadits Arba’in No. 41 Oleh: Abu Fatah Amrulloh
Murojaah: Ustadz Abu Ukasyah Aris Munandar
Dari Abu Muhammad Abdulloh bin Amr bin Al-Ash rodhiallohu ‘anhuma beliau berkata: Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa” (hadits hasan sahih yang kami riwayatkan dari Kitabul Hujjah dengan sanad yang sahih)

Kewajiban Mengikuti Syari’at dan Larangan Melakukan Bid‘ah

Dari ‘Aisyah –radhiyallahu ‘anha- berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa mengada-adakan (perkara baru) dalam urusan (agama) kami ini, maka hal itu tertolak.” Dalam riwayat yang lain –Rasulullah- bersabda, “Barangsiapa mengerjakan suatu amalan tanpa ada dasar dari urusan (agama) kami, maka ia tertolak.”

Luasnya Kekuasaan Allah Dan Ampunan-Nya

Kajian kita kali ini membahas tentang betapa luasnya kekuasaan dan ampunan Allah terhadap para hamba-Nya. Karena itu, hendaklah seorang Mukmin selalu bersangkaan baik terhadap Allah bahwa Dia pasti mengampuninya sebesar apa pun dosanya selama ia tidak berbuat syirik terhadap-Nya serta hendaknya tidak berputus asa dari mengharap rahmat-Nya.

Menjadi Orang Asing di Dunia

Penulis: Syaikh Shalih bin ‘Abdul Aziz Alu Syaikh hafizhohulloh
Diterjemahkan dari Penjelasan Hadits Arba’in No. 40. Oleh: Abu Fatah Amrulloh
Murojaah: Ustadz Abu Ukasyah Aris Munandar
Dari Ibnu Umar radhiallohu ‘anhuma beliau berkata: “Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, “Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir”. Ibnu Umar berkata: “Jika engkau berada di sore hari jangan menunggu datangnya pagi dan jika engkau berada pada waktu pagi hari jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati” (HR. Bukhori)

Meraih Ampunan Alloh

Diterjemahkan Oleh: Abu Fatah Amrulloh dari Penjelasan Hadits Arba’in No. 42 Syaikh Shalih bin ‘Abdul Aziz Alu Syaikh hafizhohulloh
 
Murojaah: Ustadz Abu Ukasyah Aris Munandar
Dan dari Anas bin Malik radhiallohu ‘anhu beliau berkata: Rosululloh shalallohu ‚alaihi wa sallam bersabda: “Alloh subhanahu wa ta’ala berfirman: ‘Wahai anak adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampunimu dan Aku tidak akan memperdulikannya lagi.

Muraqabah Allah (Merasa Selalu Diawasi Allah)

Mukaddimah

Kajian kali ini sangat urgen sekali untuk direnungi sekaligus diamalkan, sebab hanya dengan begitu semua amalan kita akan dapat bernilai. Betapa tidak, bukankah ketika melakukan suatu amalan, seorang hamba selalu berharap agar diganjar oleh Allah dan dinilai-Nya ikhlash karena-Nya bila amalan itu baik dan bila amalan itu buruk, pastilah seorang hamba takut ada yang mengetahuinya. Padahal semua itu pastilah diketahui oleh Allah sebab Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penyakit Riya’ dan Gila Popularitas (Hadits ke-1 Arba’in An-Nawawi)

Judul Asli: Ikhlas dan Bahaya Riya
Penulis: Ustadz Firanda
“Dari Amirul mu’minin Umar bin Al-Khotthob rodiallahu’anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan, maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa yang hijrahnya karena untuk menggapai dunia atau wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang hijrahi”. (HR. Al-Bukhari: 1).

Sekilas Tentang Kitab Riyadhus Shalihin

Sesungguhnya Alloh telah mengutus Rasul-Nya Muhammad dengan membawa petunjuk dan menurunkan kepadanya Al Quran pedoman hidup umat yang kekal sampai hari kiamat serta memberikan tafsir Al Quran dan yang semisalnya bersama Al Quran tersebut, sehingga Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam baik berupa ucapan atau perbuatan adalah penjelas Al Quran dan penunjuk makna-maknanya.

Sunnah dan Bid'ah (oleh Dr. Yusuf Qardhawi)

 Sejarah Singkat Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi

 

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia telah menghafal Al Qur’an. Menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi, Qaradhawi kemudian melanjutkan studynya ke Universitas Al Azhar, Fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952 M. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Hukum Bid’ah

Mukaddimah

Bilamana seorang Muslim ingin amalannya diterima oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya dia melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan-Nya dan Rasul-Nya dan tidak mengada-adakan sesuatu ibadahpun dengan mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya padahal tidak ada landasannya.
Sebab, amalan seperti ini pasti tertolak karena termasuk perbuatan bid'ah. Nah, apa hukumnya bid'ah itu? Dan apa implikasinya?

Syarah Hadits Wali

Penulis: Ustadz Ali Musri, M.A.
Mahasiswa Doktoral Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia
Segala puji bagi Alloh, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam buat Nabi terakhir yang membawa peringatan bagi seluruh umat manusia, semoga selawat dan salam juga terlimpahkan buat keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan petunjuk mereka sampai hari kiamat.

Silsilah Hadits-Hadits Dla'if Pilihan-1 (karya Syaikh al-Albany)

Mukaddimah

Mengingat hadits Dla’if (Lemah) sangat banyak terpublikasi di tengah masyarakat awam dan bahayanya bagi ‘aqidah serta keberagamaan mereka, maka kiranya perlu diantisipasi dengan membongkar dan menyingkap hadits-hadits tersebut serta menjelaskan derajat (kualitas) nya sehingga umat menjadi melek karenanya.

Silsilah Hadits-Hadits Dla'if Pilihan-2 (karya Syaikh al-Albany)

HADITS KE-DUA
مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ اْلفَحْشَاءِ وَاْلمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْدًا
“Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, niscaya dia hanya semakin jauh dari Allah.”

KUALITAS HADITS

Kualitas hadits ini adalah BATHIL

Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-3 [Besar-besarkan Qurban...] (karya Syaikh al-Albany)

Mukaddimah

Pada menjelang hari-hari ‘Idul Qurban ini banyak kita dengar para khatib membacakan hadits-hadits yang intinya memberikan sugesti agar kita berkurban, tetapi kadangkala di antara hadits-hadits tersebut banyak yang perlu ditinjau ulang lagi, apakah kualitasnya terjamin alias dapat dijadikan hujjah atau kah tidak.?

Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-4 [Berbincang-bincang Di Masjid…] (Karya Syaikh al-Albani)

Mukaddimah

Ada sementara orang yang beranggapan bahwa memperbincangkan masalah-masalah duniawi di dalam masjid tidak dibolehkan.

Silsilah Hadits-Hadits Dla'if Pilihan-4 [Barangsiapa Yang Tidur Setelah 'Ashar...] (Karya Syaikh al-Albani)

Mukaddimah

Selama ini barangkali banyak di antara kita yang masih beranggapan bahwa tidur setelah ‘Ashar tidak dibolehkan dengan berpegang kepada hadits ini.
Nah, benarkah demikian? Apakah hadits tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Berikut penjelasannya!

Silsilah Hadits-Hadits Dla'if Pilihan-6 [Ziarah Kubur Ortu Setiap Jum'at, Berpahala?] (Karya Syaikh al-Albani)

PENDAHULUAN

Kajian kali ini menyoroti masalah yang sering dilakukan banyak orang dan menganggapnya sebagai bentuk ibadah yang harus melakukan, yaitu berziarah kubur setiap hari Jum’at.
Apakah perbuatan ini ada landasannya? Apakah hadits yang berkenaan dengan itu dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya.

Silsilah Hadits-Hadits Dha'if Pilihan-7 (Bacaan Setelah Menguburkan Mayat) [Karya Syaikh al-Albani]

MUKADDIMAH

Perbuatan yang berkaitan dengan pembahasan kali ini teramat sering dilakukan orang, bahkan umumnya melakukan hal seperti ini. Yaitu amalan yang dilakukan ketika jenazah orang yang telah meninggal dunia usai dikuburkan dan ditimbun, di mana sebagian orang biasanya dipimpin oleh seorang yang diulamakan tidak lantas pergi tapi duduk di atas kuburan yang telah ditimbun tersebut

Di antara bacaan yang sering di-‘diktekan’ adalah bacaan seperti kajian kita ini. Nah bagaimanakah kualitasnya dari sisi hadits.? Silahkan baca uraiannya.!

Silsilah Hadits-Hadits Dha’if Pilihan-8 (Melihat Aurat Isteri Waktu Jima’) [Karya Syaikh Al-Albani]

MUKADDIMAH

Sering kita dengar obrolan di kalangan orang-orang awam yang terkesan hanya menyampaikan apa yang pernah mereka dengar, tanpa mengetahuinya secara pasti. Dan memang, realitasnya, sering pula sebagian para penceramah di acara-cara tertentu bila menyinggung masalah pernikahan, mengatakan bahwa melihat aurat isteri ketika bersetubuh tidak dibolehkan, bahkan ada yang mengatakan haram.!
Untuk mengetahui lebih jauh kepastiannya, bagaimana teks haditsnya dan bagaimana kualitasnya, silahkan simak kajian berikut.!!

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur (yang sering diucapkan atau didengar)

Mukaddimah

Yang dimaksud dengan HADITS MASYHUR disini bukan sebagaimana definisinya di dalam Ilmu Mushthalah Hadits, yaitu hadits yang merupakan bagian dari hadits Ahad dan mata rantai periwayatnya dari jenjang pertama hingga terakhir (pengarang buku) berjumlah 3 sampai 9 orang pada setiap levelnya. Akan tetapi

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur (Yang Sering Diucapkan Dan Didengar) -2

Hadits Kedua
أَبْغَضُ الْحَلاَلِ عِنْدَ اللهِ الطَّلاَقُ
"Thalaq adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci di sisi Allah"

Sumber Hadits

Redaksi seperti ini diriwayatkan oleh Abu Dâwud dan Ibn Mâjah dari hadits 'Abdullah bin 'Umar.
Dalam redaksi Imam al-Hâkim,
مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ
"Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah tetapi paling dibenci-Nya selain thalaq."

(Silsilah Hadits-Hadits Masyhur) Masalah Talqin Mayit Setelah DiKuburkan

Mukaddimah

Permasalahan Talqin Mayit merupakan salah satu hal yang krusial dan perlu difahami secara benar, mengingat ibadah adalah hal yang bersifat Tawqîfiyyah (sebatas nash dan sumbernya) sehingga di dalam melaksanakannya perlu ada nash yang pasti; shahih, sharih (jelas) dan kuat.
Dalam hal ini perlu ada pemilahan; antara Talqin Mayit yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-4 (Siapa Yang Mengenal Dirinya, Maka Dia Telah Mengenal Rabb-nya)

Mukaddimah

Kita sering mendengar banyak sekali para penceramah ataupun akademisi yang sering berargumentasi dengan ungkapan seperti ini karena mengira ia adalah hadits Rasulullah yang perlu diimani dan terkadang sering disalahtafsirkan, khususnya penganut aliran Wahdatul Wujûd.
Karena itu, benarkah ungkapan tersebut merupakan hadits Rasulullah yang shahih sehingga dapat dijadikan hujjah?, silahkan ikuti!.

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur -5 (Surga Itu Di Bawah Telapak Kaki Ibu)

Mukaddimah

Hadits ini tentunya tidak lagi asing bagi siapapun, sebab sangat sering diucapkan ataupun didengar melalui berbagai media.

Namun ada hal yang perlu diklarifikasi

SILSILAH HADITS-HADITS MASYHUR-14 (Bercincinlah Dengan Batu Akik…)

Mukaddimah

Barangkali ada sebagian penggemar yang karena saking kagumnya atau pedagang batu cincin yang karena ingin melariskan dagangannya berdalil dengan hadits tentang keutamaan batu akik. Siapa yang tidak tahu batu akik? Tetapi apakah dapat dibenarkan berdalil dengan hadits tersebut. berikut uraiannya!!

Naskah Hadits
تَخَتَّمُوْا بِاْلعَقِيْقِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ
Bercincinlah dengan batu akik sebab ia dapat menghilangkan kefakiran

Takhrij Ringkas

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Dailami, dari hadits Anas, Umar, Ali dan Aisyah dengan sanad-sanad yang beragam.

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-9 (Tidurlah Siang Hari, Sebab Sesungguhnya Para Syetan Tidak Tidur Siang)

Mukaddimah

Sering kali kita melihat ada orang yang menganjurkan agar tidur siang sekalipun itu adalah baik, namun bilamana kemudian dibarengi dengan hal yang menakut-nakuti bahwa orang yang tidak tidur siang sama dengan ‘gawe’ syetan yang juga tidak tidur siang, maka disinilah permasalahannya.
Dan karena itu, perlu ditinjau ulang benarkah ada dalilnya? Apakah ia shahih?

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-8

“Tuntulah Ilmu Sekalipun Di Negeri China”

Mukaddimah

Tidak dapat disangkal lagi bahwa hadits kali ini sangat populer sekali, khususnya bagi para penceramah atau pendidik yang menganjurkan murid-muridnya agar giat menuntut ilmu.
Namun kiranya, banyak yang belum mengetahui apakah hadits ini benar berasal dari lisan Nabi SAW.,?

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-9

“Perbedaan Pendapat Di Kalangan Umatku Adalah Rahmat”

Mukaddimah

Perbedaan pendapat merupakan sunnatullah di muka bumi ini namun apakah dapat dikatakan bahwa ia merupakan rahmat bagi umat Islam.?
Tentunya jawaban atas hal ini selalu dilandaskan kepada

SILSILAH HADITS-HADITS MASYHUR-14 (Cinta Tanah Air Adalah Sebagian Dari Iman)

MUKADDIMAH

Barangkali banyak orang yang masih meyakini bahwa hadits tentang cinta tanah air (yang kita kaji dalam rubrik ini) merupakan hadits yang shahih bersumber dari Rasulullah SAW.

Karena itu,

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-11 (Aku Adalah Kota Ilmu Sedangkan ‘Ali Adalah Pintunya)

Mukaddimah

Ada sementara kelompok agama yang sikapnya berlebihan terhadap Ahli Bait, terutama ‘Ali, berdalil dengan hadits ini (yang akan kita bahas) atas kebenaran pendapat mereka bahwa ‘Ali adalah pintu ilmu, karena itu siapa saja yang ingin memasuki rumah, maka harus lewat pintunya dan –kata mereka- satu-satunya pintu itu adalah ‘Ali, sehingga bila bukan melaluinya, maka tidak sah.

Kalau pun kualitas hadits ini dianggap shahih (padahal tidak demikian seperti yang akan dipaparkan nanti), maka tidaklah berarti ia satu-satunya pintu itu, tetapi

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-12 (Aku Adalah Nabi Paling Pertama Diciptakan Dan…)

Mukaddimah

Sering mereka yang dinobatkan sebagai Du’aat (Para Da’i), dalam memperingati momen tertentu seperti kelahiran Nabi SAW (padahal acara seperti ini tentu tidak ada landasannya dalam agama-red) menyampaikan hadits seperti yang akan kita kaji kali ini atau dengan redaksi yang lain. Intinya, ingin menyanjung terlalu tinggi Rasulullah SAW hingga mencapai taraf ‘berlebih-lebihan’ (Ghuluw). Sayangnya lagi,

Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-13 (Syahwat Wanita Berlipat Ganda Atas Syahwat Laki-Laki?)

MUKADDIMAH

Kita sering mendengar ucapan banyak orang bahwa syahwat (seksualitas) kaum wanita melebihi berlipat-lipat dari syahwat kaum laki-laki. Sepintas, ucapan itu terkesan benar, namun benarkah demikian? Adakah dasarnya?
Silahkan baca selanjutnya!!

TEKS HADITS
إِِنَّ شَهْوَةَ الِّنسَاءِ تُضَاعِفُ عَلَى شَهْوَةِ الِّرجَالِ
Sesungguhnya syahwat (seksualitas) kaum wanita berlipat ganda melebihi syahwat kaum laki-laki

Imam as-Suyuthi (pengarang kitab rujukan kajian ini) mengatakan,

Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-1

Mukaddimah

Dalam kajian ini kami ketengahkan beberapa hal yang berkenaan dengan ilmu hadits, yang kirannya perlu kita ketahui untuk menambah wawasan dan kami kemas dalam bentuk tanya jawab sehingga lebih mudah untuk dipahami.

(1)-
TANYA:
Kenapa kita harus menuntut ilmu Hadits?

Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-2 (Mana Yang Paling Shahih Antara Sunan Abi Daud Dan Sunan an-Nasa`iy)

TANYA:
Dari aspek keshahihan, mana yang diunggulkan; Sunan Abi Daud atau kah Sunan an-Nasa`iy?

JAWAB:
Bila kita melihat kitab Sunan an-Nasa`iy dengan maksud

Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-3 (Definisi Sanad Dan Matan)

TANYA:
Apa makna ‘Thariiq’ (Sanad)? Dan apa pula makna matan? Tolong berikan contohnya

JAWAB:

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-4 (Berapa Jumlah Hadits Shahih al-Bukhari Dan Muslim Yang Dikritik?)

TANYA:

Berapa jumlah hadits di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim Yang Dikritik Imam ad-Daaruquthni?

JAWAB:

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-5 (Membatasi Diri Pada Kitab ash-Shahihain, Tepatkah?)

TANYA:
Bagaimana pendapat anda terhadap orang yang hanya membatasi diri pada kitab ash-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim) saja tanpa mau melirik kepada kitab-kitab sunnah yang lain? Apakah al-Bukhari dan Muslim mensyaratkan untuk mengeluarkan semua hadits yang shahih saja?

JAWAB:

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-6 (Bagaimana Cara Mengenali Seorang Shahabat?)

TANYA:
Bagaimana kita mengenali seorang shahabat?

JAWAB:

Kita mengenalinya melalui salah satu dari hal-hal berikut:

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-7 (Seputar Nisbat Buku Musnad asy-Syafi’i)

TANYA:

Di banyak perpustakaan terdapat kitab dengan judul ‘Musnad al-Imam asy-Syafi’i’; apakah benar penisbatan kitab tersebut kepada beliau?

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-8 (MENGENAL TABI’IN)

Definisi Tabi’i

Secara bahasa kata Tabi’in merupakan bentuk jamak (Plural) dari Tabi’i atau Tabi’. Tabi’ merupakan Ism Fa’il dari kata kerja Tabi’a. Bila dikatakan, Tabi’ahu fulan, maknanya Masya Khalfahu (Si fulan berjalan di belakangnya).

YANG PERLU ANDA KETAHUI DARI HADITS-9 (Mana Hadits Yang Paling Shahih?)

 TANYA:
Saya seorang pemuda yang memiliki ghirah tinggi terhadap Islam, menjaga shalat dan rukun-rukunnya. Pertanyaan saya, manakah hadits yang paling shahih.?

JAWAB:

Sejarah Singkat Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Hadits merupakan salah satu rujukan sumber hukum Islam di samping kitab suci Al-Qur'an. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW itulah terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat di berbagai bidang kehidupan. Berbicara tentang ilmu hadits, umat Islam tidak akan melupakan jasa Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, atau yang lebih dikenal dengan Syeikh Al-Albani. Ia merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam abad ini.

Sejarah Singkat Imam An-Nawawi

Disusun Oleh: Ustadz Anas Burhanuddin, Lc.
Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

Sejarah Singkat Imam Al Baihaqi

Imam Al Baihaqi, yang bernama lengkap Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi, adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal.

Sejarah Singkat Imam Tirmizi

Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat sosok Imam Tirmizi sebagai salah satu periwayat dan ahli Hadits utama, selain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan sederet nama lainnya. Karyanya, Kitab Al Jami', atau biasa dikenal dengan kitab Jami' Tirmizi, menjadi salah satu rujukan penting berkaitan masalah Hadits dan ilmunya, serta termasuk dalam Kutubus Sittah (enam kitab pokok di bidang Hadits) dan ensiklopedia Hadits terkenal. Sosok penuh tawadhu' dan ahli ibadah ini tak lain adalah Imam Tirmizi.

Sejarah Singkat Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi.

Sejarah Singkat Imam Bukhari

Kelahiran dan Masa Kecil Imam Bukhari


Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M).

Sejarah Singkat Imam Hanbali

"Ia murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan menanggung petaka akibat tekanan khalifah Abbasiyyah selama 15 tahun karena menolak doktrin resmi Mu'tazilah merupakan saksi hidup watak agung dan kegigihan yang mengabdikannya sebagai tokoh besar sepanjang masa." Penilaian ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i, yang tak lain adalah guru Imam Hanbali. Menurut Syafi'i, perjuangan mempertahankan keyakinan yang tak sesuai dengan pemikiran seseorang, selalu menghadapi risiko antara hidup dan mati. Dan Imam Hanbali membuktikan hal itu.

Sejarah Singkat Imam Syafi'i

Nama dan Nasab

Beliau bernama Muhammad dengan kun-yah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi‘ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri ‘Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau , yaitu Hasyim bin al-Muththalib.

Sejarah Singkat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi.

Sejarah Singkat Imam Malik

Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, Harun Al Rasyid (penguasa saat itu), tertarik mengikuti ceramah al muwatta' (himpunan hadits) yang diadakan Imam Malik. Untuk hal ini, khalifah mengutus orang memanggil Imam. Namun Imam Malik memberikan nasihat kepada Khalifah Harun, ''Rasyid, leluhur Anda selalu melindungi pelajaran hadits. Mereka amat menghormatinya. Bila sebagai khalifah Anda tidak menghormatinya, tak seorang pun akan menaruh hormat lagi. Manusia yang mencari ilmu, sementara ilmu tidak akan mencari manusia.''

Jumat, 17 Februari 2012

DAFTAR NILAI UAS V (Lima) T.A 2011/2012


Mata Kuliah    : Pemb. Tarikh di Pend. Dasar
Semester         : V (Lima)
Dosen              : Elin B Somantri, S.Ag, M.Pd
No
Nama Mahasiswa
Jml
Hrf


1
2
3
Mahzariati
79.7
B

4
Jumri
78
B

Kitab Zikir, Doa, Tobat Dan Istigfar

1. Anjuran untuk ingat (berzikir) kepada Allah Taala
 • Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
  Rasulullah saw. bersabda: Allah Taala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku pun akan mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu jemaah manusia, maka Aku pun akan mengingatnya dalam suatu kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka.

Kitab Tobat

1. Anjuran untuk bertobat dan bergembira dengannya
 • Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra.:
  Ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sungguh Allah akan lebih senang menerima tobat hamba-Nya yang beriman daripada seseorang yang berada di tanah tandus yang berbahaya bersama hewan tunggangan yang membawa bekal makanan dan minumannya.

Kamis, 16 Februari 2012

Kitab Sifat Orang Munafik Dan Hukum Tentang Mereka

 • Hadis riwayat Zaid bin Arqam ra., ia berkata:
  Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan di mana orang-orang banyak yang tertimpa musibah.

Kitab Keadaan Hari Kiamat, Surga Dan Neraka

1. Tentang kebangkitan dari kubur, hari kiamat dan keadaan bumi pada hari kiamat
 • Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata:
  Bahwa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya akan datang seorang lelaki besar gemuk pada hari kiamat yang berat amalnya di sisi Allah tidak seberat sayap seekor nyamuk sekalipun. Bacalah oleh kalian: Maka Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. (Shahih Muslim No.4991)

Kitab Bentuk Kenikmatan Surga Dan Penghuninya

1. Di surga terdapat sebatang pohon yang luas bayangannya tidak dapat ditempuh selama seratus tahun berkendaraan

Kitab Cobaan Dan Tanda-Tanda Hari Kiamat

1. Hampir tibanya fitnah dan terbukanya dinding Yakjuj dan Makjuj
 • Hadis riwayat Zainab binti Jahsy ra.:
  Bahwa Nabi saw. bangun dari tidurnya sambil bersabda: Laa ilaaha illallaah, celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding (bendungan) Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini.

Kitab Zuhud Dan Kelembutan Hati

 • Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:
  Rasulullah bersabda: Tiga perkara yang akan mengiringi mayit, yang dua akan kembali dan yang satu akan menetap. Ia akan diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amal perbuatannya. Keluarga dan hartanya akan kembali dan tinggallah amal perbuatannya. (Shahih Muslim No.5260)

Kitab Tafsir

 • Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata:
  Rasulullah bersabda: Ketika diperintahkan kepada Bani Israel, masukilah pintu itu sambil sujud dan mengucapkan: "Ampunilah dosa kami", niscaya dosa-dosamu akan diampuni. Lalu mereka mengganti dan memasuki pintu itu sambil merayap atas dubur mereka dan mengucapkan: "Sebiji gandum dalam sehelai rambut". (Shahih Muslim No.5330)

RINGKASAN SHAHIH BUKHARI

Pendahuluan Oleh: Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, minta tolong kepada-Nya, dan minta ampun kepada-Nya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu dan kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

KITAB PERMULAAN TURUNNYA WAHYU

Bab Bagaimana Permulaan Turunnya Wahyu kepada Rasulullah saw. dan Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya."

KITAB IMAN

Bab Ke-1: Sabda Nabi saw., "Islam itu didirikan atas lima perkara."[1] Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ia dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada)" (al-Fath: 4), "Kami tambahkan kepada mereka petunjuk."(al-Kahfi: 13), "Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk."

Kitab Ilmu

Bab Ke-1: Keutamaan Ilmu. Firman Allah, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (al-Mujaadilah: 11), dan, "Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."('Thaahaa: 114)

Kitab Wudhu

Bab Ke-1: Apa-apa yang diwahyukan mengenai wudhu dan firman Allah, "Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (al-Maa'idah: 6)

Kitab Mandi

Firman Allah Ta'ala, "... dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih): sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (al-Maa'idah: 6)

Kitab Haid

Firman Allah ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (al-Baqarah: 222)

Kitab Tayamum

Bab Ke-1: Firman Allah Ta'ala, "...lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...." (al-Maa'idah: 6)

Kitab Shalat

Bab Ke-1: Bagaimana Shalat Diwajibkan di Malam Isra'
 
Ibnu Abbas berkata, "Ketika Abu Sufyan menceritakan tentang Heraklius kepadaku, ia berkata, 'Nabi Muhammad saw menyuruh kami mendirikan shalat, berlaku jujur, dan menjaga diri dari segala sesuatu yang terlarang.'"[1]

Kitab Waktu Shalat

Bab Ke-1: Waktu-waktu Shalat Dan Keutamaannya Serta Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (an-Nisaa': 103)

Kitab Azan

Bab Ke-1: Permulaan Azan dan Firman Allah Azza Wa Jalla, "Apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (al-Maa'idah: 59) Dan Firman Allah, "Apabila mereka diseru untuk menunaikan shalat pada hari jumat."(al-Jumu'ah: 9)

Kitab Shalat Jumat

Bab Ke-1: Fardhunya Shalat Jumat Berdasarkan Firman Allah, "Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (al Jumu'ah: 9)

Rabu, 15 Februari 2012

Kitab Khauf

Bab Ke-1: Shalat Khauf dan Firman Allah, "Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.

Kitab Dua Hari Raya

Bab Ke-1: Mengenai Dua Hari Raya dan Mengenakan yang Indah-Indah pada Hari Raya
 
(Saya katakan, "Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Umar yang tercantum pada nomor 475 di muka.")

Kitab Witir

Bab Ke-1: Keterangan-Keterangan Mengenai Shalat Witir

526. Nafi' mengatakan bahwa Abdullah bin Umar shalat antara serakaat dan dua rakaat dalam shalat witir. Sehingga, ia memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dihajatkan olehnya.

Kitab Istisqa'

Bab Ke-1: Shalat Istisqa' (Yakni Shalat Mohon Turunnya Hujan) dan Keluarnya Nabi untuk Mengerjakannya
 
(Saya berkata, "Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abdullah bin Zaid al-Anshari yang akan disebutkan pada nomor 537.")

Kitab Kusuf (Gerhana)

Bab Ke-1: Shalat Sunnah pada Waktu Terjadi Gerhana Matahari

547. Abu Bakrah berkata, "Kami berada di sisi Rasulullah lalu terjadi gerhana matahari. Maka, Nabi berdiri dengan mengenakan selendang beliau (dalam satu riwayat: pakaian beliau sambil tergesa-gesa 7/34) hingga beliau masuk ke dalam masjid, (dan orang-orang pun bersegera ke sana 2/31), lalu kami masuk. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama kami hingga matahari menjadi jelas. Beliau menghadap kami, lalu bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sesungguhnya keduanya (2/31)

Kitab Sujud Al-Qur'an (Sujud Tilawah)

556. Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "(Surah Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan yang di dalamnya terdapat ayat sajdah ialah surah an-Najm, maka 6/52) Nabi membaca surah an-Najm di Mekah, kemudian beliau sujud. Maka, sujud pula orang yang bersama beliau dari kaum itu selain orangtua yang mengambil segenggam kerikil atau debu lalu diangkat ke dahinya. Kemudian orangtua itu sujud di atasnya seraya berkata, 'Ini cukup bagiku.' Maka, sungguh saya melihat sesudah itu ia dibunuh dalam keadaan kafir (kepada Allah 4/239, dan ia adalah Umayyah bin Khalaf)."

Kitab Shalat Qashar

Bab Ke-1: Keterangan-Keterangan Perihal Mengqashar Shalat dan Berapa Jarak Jauhnya Boleh Mengqashar Shalat
 
564. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Nabi menetap (di Mekah-5/95) selama sembilan belas hari dengan mengqashar (dalam satu riwayat: shalat dua rakaat). Oleh sebab itu, jika kami bepergian selama sembilan belas hari,[1] kami mengerjakan shalat qashar saja. Tetapi, jika lebih dari waktu itu, maka kami menyempurnakan shalat kami."

Kitab Tahajud

Bab Ke-1: Shalat Tahajud di Waktu Malam dan Firman Allah, "Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan ibadah bagimu."

Kitab Shalat di Masjid Mekkah dan Madinah

Bab Ke-1: Keutamaan Shalat di Masjid Mekah dan Madinah
 
613. Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Nabi saw bersabda, "Tidak boleh dilakukan perjalanan (untuk mencari berkah) kecuali ke tiga masjid yaitu Masjidil-Haram (di Mekah), Masjid Nabawi (di Madinah), dan Masjidil-Aqsha (di Palestina)."

614. Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Nabi saw bersabda, "Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram."

Kitab Amalan dalam Shalat

Bab Ke-1: Meminta Pertolongan Tangannya Sendiri dalam Shalat Jika Yang Dikerjakan Itu Termasuk Urusan Shalat

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Seseorang boleh saja di dalam shalatnya meminta pertolongan (mempergunakan) salah satu anggota tubuhnya sesuai apa yang dikehendakinya."[1]

Kitab Sujud Sahwi

Bab Ke-1: Sujud Sahwi Apabila Berdiri dari Rakaat Kedua Shalat Fardhu (Tanpa Duduk Tasyahud Awal)
 
(Aku berkata, "Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abdullah bin Buhainah yang tercantum pada nomor 449 di muka.")

Kitab Jenazah

Bab Ke- 1: Mengenai Jenazah dan Orang Yang Akhir Ucapannya. "Laa Ilaaha Illallah"

Ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, "Bukankah laa ilaaha illallah itu merupakan kunci surga?" Wahab menjawab, "Benar, tetapi tidak dinamakan kunci kalau tidak mempunyai gigi. Jadi, jika kamu datang dengan membawa kunci bergigi tentu kamu akan dibukakan, dan jika tidak demikian, pasti tidak dibukakan untukmu."[1]

Kitab Zakat

Bab 1: Diwajibkannya Zakat Dan Firman Allah, "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (a1-Baqarah: 110)

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a., lalu ia menyebutkan hadits Nabi. Ia mengatakan, 'Nabi menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga), dan afaf 'menahan diri dari perbuatan buruk'.'"[1]

Kitab Haji

Bab 1: Wajib Haji dan Keutamaannya, dan Firman Allah, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."(Ali Imran: 97)

Kitab Umrah

Bab 1: Kewajiban Mengerjakan Umrah dan Keutamaannya
 
Ibnu Umar berkata, "Tiada seorang pun melainkan atas dirinya ada kewajiban mengerjakan haji dan umrah."[1]

Kitab Orang yang Terhalang

Bab 1: Orang yang Terhalang dan Balasan Orang yang Berburu dan Firman Allah, "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan

Kitab Mengganti Buruan

Bab 1: Mengganti Binatang Buruan "Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Kabah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau

Kitab Keutamaan-Keutamaan Kota Madinah

Bab 1: Kesucian Kota Madinah

901. Anas r.a. mengatakan bahwa Nabi saw bersabda, "Madinah itu haram (tanah suci) dari ini sampai ini, tidak boleh dipotong (ditebang) pohonnya, dan tidak boleh dilakukan bid'ah di dalamnya. Barangsiapa yang membuat bid'ah (atau melindungi orang yang berbuat bid'ah) di dalamnya, maka ia terkena laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya."

Kitab Puasa

Bab 1: Wajibnya Puasa Ramadhan Dan Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."(al-Baqarah: 183)

Kitab Shalat Tarawih

Bab 1: Keutamaan Orang yang Mendirikan Shalat Sunnah pada Bulan Ramadhan


985. Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang mendirikan (shalat malam) Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lampau."

Kitab Keutamaan Lailatul Qadar

Bab 1: Keutamaan Lailatul Qadar Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (al-Qadr: 1-5)

KITAB I'TIKAF

Bab 1: I'tikaf pada Sepuluh Hari Terakhir (Bulan Ramadhan) dan I'tikaf dalam Semua Masjid, Firman Allah, "Janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan aya-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (al-Bagarah: 187)

Kumpulan Judul Skripsi FAI UNMUH PNK


1.         Judul Skripsi  2007
NO
JUDUL
1
Kerjasama guru PAI dengan pustakawan dalam memotivasi siswa mendayagunakan perpustakaan di SMP Islam Al-Azhar 17 Pontianak
2
Kemampuan baca tulis Al-Qur’an pada mahasiswa semester VIII FAI Prodi S-1 UMP
3
Pengaruh bimbingan orang tua asuh terhadap cara belajar PAI di SMA Muhammadiyah 2 Pontianak
4
Hubungan cara belajar dengan penerapan ibadah mahasiswa pada mata kuliah praktek ibadah di Fakultas Agama Islam
5
Upaya pembinaan remaja masjid dalam mengantisipasi kenakalan remaja di masjid Al-Asyrof pontianak
6
Strategi konseling Behavioral (perilaku) Di SMA Muhammadiyah 2 Pontianak
7
Upaya pendidikan agama Islam dalam rahalibitasi pengguna narkoba di Wisma Sirih Pontianak
8
Pelakasnaan supervisi oleh kepala sekolah kepada guru PAI di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak
9
Penggunaan media dalam memotivasi belajar siswa pada bidang studi PAI dikelas II SMP Muhammadiyah 2 Pontianak Tahun 2007 / 2008
10
Efektivitas pemberian “Punis dan Reward” oleh guru PAI terhadap siswa dalam meningkatkan pr4estas
11
Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an pada siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 2 Pontianak
12
Analisis penerapan metode sorongan di pondok Pesantren Raudatul Ulum Al-Khaliliyah Parit Surabaya Desa Pasok Kecamatan Sungai Ambawangn Kabupaten Pontianak
13
Komparasi motivasi belajar mahasiswas ayang belatar belakang pendidikan MA dengan SMA pada mata kuliah bahasa Arab di FAI UMP Tahun Akademik 2007/2008
14
Pengadaan guru PAI di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang 2008
15
Pendidikan keagamaan pada anak
Putus sekolah dikeluarga pemulung Jl. Budi Karya Waduk Permai Komplek Palapa Pontianak.
16
Upaya pembinaan pendidikan agama Islam dalam rehabilitas pengguna narkoba di Wisma Sirih Pontianak
17
Kerja sama Guru PAI dengan pembina OSIS di SMA Muhammadiyah 2 Pontianak
18
Hubungan prestasi belajar mata pelajaran aqidah akhlak dengan akhlak siswa pada kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Mempawah.
19
Usaha guru agama Islam dalam meningkatkan prestasi balajar siswa di SMP Muhammadiyah 2 Kelas VIII A Pontianak tahun 2007 / 2008 
20
Pendidikan akhlak anak di dalam keluarga menurut Islam di Parit Haji Husin I Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.  
21
Korelasi aktivitas belajar dengan hasil balajar siswa pada mata pelajaran akhlak dikelas XI SMA Muhammadiyah 2 Ponrtianak.
2.         Judul Skripsi  Tahun 2008
No
Judul
1
Hubungan sikap kemandirian dengan hasil belajar pada bidang studi PAI di Panti Asuhan PEPABRI Pontianak
2
Wekengan-Wejengan orang Madura Sepakat 2 kota Pontianak di tinjau dari pendidikan agama Islam 
3
Motivasi siswa beragama Kristen masuk ke Sekolah Menengah Umum (SMU) 1 Muhammadiyah Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu.
4
Korelasi hasil belajar aqidah akhlak dengan pergaulan siswa Madrasah Tsanawiyah I Pontianak tahun ajaran 2008/2009
5
Persepsi guru pendidikan agama Islam dalam mengikuti Diklat (Pendidikan dan latihan) sertifikasi di SMU Muhammadiyah 2 Pontianak
6
Korelasi hasil ujian akhir sekolah (UAS) di Madrasah Tsanawiyah (Mts) dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah (MA) Darul Ulum Sungai Raya Kabupaten Pontianak  tahun ajaran 2007/2008
7
Layanan pembelajaran oleh guru dalam mengatasi masalah belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sungai Bakau Kecil.
8
Pengaruh gaya belajar visual terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI dikelas VI SDN 06v Pontianak Utara tahun pelajaran 2007/2008
9
Penerapan metode Baca Al-Qur’an oleh guru pada TPA Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Pontianak tahun pelajaran 2007/2008
10
Penerapan ilmu paraid di Dusun Nanga Lidi Kecamatan Hulu Gunung Kabupaten Kapuas hulu
11
Hubungan antara ketrampilan mengajar guru dengan hasil belajar siswa mata pelajaran Qur’an Hadits kelas VII Madrasah Tsanawiyah Mujahidin Pontianak
12
Pengaruh pelaksanaan kegiatan ROHIS (Rohani Islam) dengan prestasi belajar siswa kelas I pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMU 2 Mempawah
13
Peran guru dalam pembentnukan akhlak anak usia dini pada Play Group Mujahidin Pontianak
14
Aktiviatas guru pendidikan agama Islam dalam menunjang propesionalismenya di masyarakat Rasau Jaya tahun 2008
15
Usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ilmu tajwid di kelas VII Mts Al-Jihad di Nanga TepuaiKecamatan Hulu Gunung Kabupaten Kapuas Hulu tahun pelajaran 2007/2008
16
Pembinaan keagamaan melalui Muhadharah (Keputrian) di sekolah menengah Atas Muhammadiyah 2 Pontianak 2008/2009
17
Aktivitas guru dalam menyusun soal tes hasil belajar (Achevement test) pada mata pelajaran PAI di sekolah menengah pertama Islamiyah Pontianak.
18
Peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran PAI kelas XII SMU Swasta Al-Islah (IBM) Pontianak Tahun 2008/2009
19
Urgensi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pembinaan etika berpakaian pada mahasiswa Fakultas Agama Islam  universitas Muhammadiyah 2 Pontianak
20
Kinerja kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas guru dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tarbiyatul Islam Sambas tahun pelajaran 2008/2009 
3.        Judul Skripsi  Tahun 2009

No
Judul
1
Upaya guru agama Islam dalam menanggulangi kenakalan ramaja pada siswa-siswi kelas XI IPS A SMA Muhammadiyah 2 Pontianak
2
Komparasi guru agama Islam (PAI) dalam melaksakan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Pemangkat tahun ajaran 2008/2009
3
Tahlilan dalam pandangan pendidikan Islam pada masyarakat muslim di Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
4
Penggunaan media Kalimat-kalimat sebagai alat bantu untuk meningkatkan aktivitas belajar dalam pendidikan agama Islam pada siswa kelas X  SMAN 3 Pontianak
5
Program kerja aktivitas pelajar   
6
Sikap siswa terhadap mata pelajaran aqidah akhlak dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri I Pemangkat 
7
Upaya siswa untuk mengatasi kesulitan belajar dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas II Madrasah Tsanawiyah Negeri I Sanggau tahun pelajaran 2009 /2010
8
Pembinaan akhlak anak oleh orang tua dalam mengantisipasi dampak negatip menonton program siaran televisi bagi siswa kelas IX di SMP Negeri 01 Mempawah Kabupaten Pontianak
9
Analisis pengamalan taharah tentang materi wudhu bagi siswa akelas VII (tujuh) pada MIS ushuludin Singkawang tahun pelajaran 2008/2009
10
Sistem manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan indikasi mengajar guru agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Pontianak tahun pelajaran 2008/2009.
11
Upaya ibu rumah tangga sebagai wanita karir dalam membina akhlak anak ditinjau dari perspektif pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangka Belitung
12
Pengaruh Facebook terhadap akhlak siswa kelas II di SMA Bawari Pontianak tahun 2009
13
Perbedaan prestasi belajar siswa jurusan IPA dan jurusan IPS dalam mata pelajaran aqidah akhlak kelas X di pondok pesantren Al-Khairiyah Sungai Kunyit tahun ajaran 2008/2009.
14
Teknik guru dalam menentukan kriteria keputusan minimal (KKM) mata pelajaran Agama Islam pada kelas VII di SMP Islam Al-Azhar 17 Pontianak
15
Metode pengajaran pendidikan agama Islam dalam menanggulangi penyimpangan seksual SMA Panca Bhakti Pontianak
16
Implementasi pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan khitan anak laki-laki tahun 2008/2009
17
Penentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran gama Islam pada kelas VIII SMP Islam Al-Azhar 17 Pontianak
18
Pengaruh pemberian tugas latihan terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Kelas VII SMPN I Kecamatan Tayan Hilir tahun Ajaran 2009/2010
19
Pembinaan pendidikan agama Islam terhadap muallaf di SMP Negeri 3 Punggur Kecil tahun ajaran 2009/2010
20
Motivasi mahasiswa kristen kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak


4.                Judul Skripsi Tahun 2010
No
Judul
1
Kemampuan guru mengaplikasikan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Tsanawiyah Al-Jihad kota Pontianak tahun pelajaran 2010/2011
2
Kemampuan siswa terhadap seni tilawah Al-Qur’an di Madrasah Tsanawiyah (MIS) Darul ulum Kuala Dua Kubu Raya.
3
Nilai-nilai pendidikan Islam dalam musik dangdut pada masyarakat muslim di Desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
4
Kemampuan menghafal A-Qur’an Mahasiswa Semester VI Fakulatas Agama Islam universitas Muhammadiyah Pontianak 2010.
5
Analisis pendidikan Islam Film Laskar Pelangi Karya Adie Hirada 2010
6
Pengaruh Strategi belajar xxxxxxx terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas VIII di SMP Muhammadiyah 3 Pontianak. 
7
Pelaksanaan ramedial pada matapelajaran pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak  
8
Analisis tentang penggunaan media xxxxxxxx dalam pelaksanaan pembelajaran materi agama Islam di SD Al-Azhar Pontianak
9
Problematika penerjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia bagi siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Babussalam Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak
10
Studi kompetensi guru agama Islam dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah negeri 2 Pontianak Kelas XI IPA tahun pelajaran 2010.
11
Pembelajaran Constextual Teaching and Learning oleh guru pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di MIS Darussalam kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
12
Analisis tentang perlakuan Gender terhadap siswa xxxx guru pendidikan agama Islam di lingkungan SMA 1 Pontianak.
13
Pembinaan kenakalan siswa oleh guru PAI kelas xxxxx F SMK Muhammadiyah Pontianak
14
Pengaruh pemberian sangsi terhadap disiplin siswa kelas II pada mata pelajaran PAI di MIS Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya.
15
Pengaruh penerapan Strategi Kuiz Team (Tim Quis) terhadap keaktipan belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak Pada Kelas x di SMK Muhammadiyah Pontianak.
16
Motovasi guru honorer swasta PAI dalam mengajar disekolah Madrasah Aliyah Al-Ihsan Budi Utomo Pontianak.
17
Efektifitas metode Tutor Sebaya terhadap hasil berlajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Pontianak tahun pelajaran 2009/2010
18
Tanggapan guru pendidikan agama Islam terhadap kinerja pengawas sekolah di SMA Muhammadiyah se-kota Pontianak.
19
Penerapan variasi mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas VIII bidang studi Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama/ SMP Negeri 1 Siantan Kabupaten.
20
Penggunaan metode Jigsaw pada pelajaran Al-Qur’an Hadis kelasa 2 di SMK Muhammadiyah Pontianak
21
Upaya penerapan metode bermain perasn oleh guru pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak.
22
Efektivitas bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap Motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 3 Pontianak.
23
Peran KKMI (forum Komunikasi Mahasiswa Islam) dalam mensosialisasikan agama di Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Pontianak.
24
Pembelajaran bermuatan kecakapan hidup padamata pelajaran akidah akhlak kelas V di Madrasah ibtidaiyah Darussalam Kelurahan Saigon.
25
Pengaruh Metode Tutor Sebaya terhadap kemampuan Bacax Al-Qur’an Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pontianak.
26
Aplikasi metode Pembelajaran Role Playing dalam materi akidah akhlak di SD Islam Al-Azhar 21 Pontianak
27
Motivasi Tartitul Qur’an siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Pontianak.
28
Pengaruh pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan madrasah dan pesantren terhadap prestasi sekolah di Mts Babussalam Peniraman.
29
Penerapan pendidikan agama Islam dengan pendekatan konstruktivistik dalam meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak kelas X di MAN Ngabang. 
30
Kemampuan menggunakan media komputer dalam pembelajaran Tajwid di Mts Raudatul Ulum Meranti Kubu Raya.
31
Pelaksanaan skenario pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an hadits di Madrasah Tsanawiyah Al-Mustaqim.